Danskundervisning for

internationale medarbejdere

At kunne tale og forstå dansk har stor betydning for jeres internationale medarbejderes trivsel i Danmark.

Dansk giver jeres medarbejdere øgede muligheder for at deltage i fællesskabet med deres danske kolleger – også selvom arbejdssproget er engelsk. Det giver dem også mere tryghed i at begå sig på arbejdspladsen, i lokallivet og i samfundet.

Danskundervisning er derfor et vigtigt element i fastholdelse af jeres internationale medarbejdere.

Skræddersyet undervisning til jeres medarbejdere

Vi tilbyder gratis danskundervisning, som er skræddersyet til jeres internationale medarbejdere. Undervisningen kan afholdes på jeres virksomhed, på en af vores afdelinger i Horsens, Herning eller Skanderborg, eller den kan foregå online.

Vi tilrettelægger undervisningen, så den giver jeres internationale medarbejdere sproglige kompetencer til at deltage i kommunikation på arbejdspladsen, både i opgaveløsningen og i personalestuen.

Foregår undervisningen på arbejdspladsen, tilrettelægger vi undervisningen, så den tager udgangspunkt i jeres specifikke branche og det ordforråd, I benytter. Vi underviser også i arbejdspladskultur, så jeres medarbejdere bliver opmærksomme på de forventninger, der er til kommunikation på arbejdspladsen.

Finansiering af undervisningen

Kommunen betaler for danskundervisning til de medarbejdere, der har været mindre end 5 år i Danmark. Her hedder undervisningstilbuddet danskuddannelse.

Staten betaler for danskundervisning til de medarbejdere, der har opnået et danskniveau, så de kan indgå i samtaler med eksempelvis danske kolleger. Her hedder undervisningstilbuddet FVU-start eller FVU-dansk.

Vi arbejder sammen med jer

  • Det er vigtigt for os, at I kommer i mål med jeres ønsker om kompetenceudvikling. Vi indleder derfor altid et samarbejde med en forventningsafstemning, så vi er sikre på, at undervisningen passer til jeres arbejdsplads og de ønsker, I har for kompetenceudvikling.
  • Under forløbet tilpasser vi løbende, hvis I har forslag eller ændringer til tilrettelæggelsen og indholdet i undervisningen.
  • Efter forløbet evaluerer vi sammen med jer medarbejdernes udbytte og overførsel af det lærte til arbejdspladsen, så jeres virksomhed oplever optimal værdi af forløbet.

Mål for undervisningen

Uanset hvilket niveau jeres medarbejdere er på, vil målet for vores undervisning være, at medarbejderne bliver bedre til at:

  • tale og forstå det dansk, der er brug for til daglig på jobbet
  • forstå virksomheden og den rolle, de selv har
  • forstå de krav, der stilles på en moderne, dansk arbejdsplads
  • være med i fællesskabet med kollegerne på arbejdspladsen

Vil du vide mere?

Kontakt Karina Sindahl

+45 5185 4306
erhverv@sprogcentermidt.dk

OBS

Der kan være medarbejdere, som ikke har ret til at deltage i danskuddannelse og som ikke taler nok dansk til at deltage i FVU.
Vi anbefaler derfor, at vi tidligt i vores samarbejde afdækker medarbejdernes muligheder. Det giver jer overblik over finansieringsmulighederne.

Danskuddannelse

Internationale medarbejdere har mulighed for at lære dansk gratis, når de er nytilkomne i Danmark.

Loven omkring danskuddannelse giver dem ret til at få danskundervisningen betalt af deres kommune i de første 3,5 til 5 år, de er i Danmark.

Danskundervisningen følger lovgivningen omkring danskuddannelse. Det betyder, at medarbejderne skal visiteres til undervisning, der passer til deres niveau.

Med undervisningen opnår medarbejderne kompetencer indenfor disciplinerne tale, lytte, læse og skrive. Målet er, at de opnår kommunikative kompetencer til at deltage sprogligt på arbejdspladsen og i fritiden.

For at komme i gang med undervisningen, skal medarbejderne have cpr.nr, visiteres til rette niveau samt betale depositum på 2000 kr.

Undervisningen inddeles i 5-6 moduler, og hvert modul afsluttes med en test.

Efter en bestået test, kan medarbejderne fortsætte på næste modul eller få sit depositum tilbage og stoppe med undervisningen.

FVU-dansk og FVU-start

Alle medarbejdere, internationale såvel som etniske danskere, kan opkvalificere deres danskkompetencer med FVU-kurser.

Kurserne er for medarbejdere, som allerede taler noget dansk og ønsker at blive bedre og mere sikker til at tale, læse, stave og skrive dansk.

Med et FVU-kursus styrkes medarbejderne i at klare de sproglige udfordringer og krav, de møder på arbejdspladsen og i fritiden.

For at komme i gang med undervisningen, skal medarbejderne screenes, dvs. de skal vurderes til at være i målgruppen for tilbuddet.

FVU-start er danskundervisning med fokus på ordforråd og mundtlighed.

FVU-dansk er danskundervisning, hvor der sættes fokus på ordforråd, læsestrategier, stavning og skrivning. Det tilbydes på 4 niveauer, trin 1-4.

En bestået prøve i trin 4 er adgangsgivende til erhvervsuddannelserne.