Nyt udviklingsprojekt – ”IT literacy og digital didaktik”

At besidde digitale kompetencer er en vigtig forudsætning for at blive opfattet og opleve sig selv som ”fuldgyldig medborger” i Danmark. Digitale færdigheder er afgørende, når man skal begå sig i en lang række konkrete situationer som borger og arbejdstager, men også for at få adgang til at skabe sig en velfungerende hverdag og en attraktiv tilværelse i det nye land.

På Sprogcenter Midt ser vi imidlertid en ikke ubetydelig gruppe kursister – ikke kun på Danskuddannelse 1, men også på Danskuddannelse 2 – der har overraskende få digitale færdigheder, og som ikke er fortrolige med andre former for IT-udstyr end deres mobiltelefoner. Vi oplever, at kursisterne selv har en stor bevidsthed om vigtigheden af digitale kompetencer og en stor motivation for at udvikle sig på trods af svage forudsætninger.

Vi har derfor i foråret 2022 ansøgt om og fået tildelt kr. 160.000 af Styrelsen for International Rekruttering og Integration til et nyt og spændende kompetenceudviklingsprojekt for vores undervisere. Målet er at udvikle nye effektive metoder ift. at tilrettelægge danskundervisning, sådan at kursisterne lærer nye digitale færdigheder samtidig med at de lærer dansk på en gennemtænkt måde. Det kræver, at underviserne udvikler og indarbejder en præcis didaktik for IT literacy, der kan understøtte og gå i spænd med øvrige didaktiske overvejelser og planlægning af sprogundervisningen. Det er det, som projektet ”IT literacy og digital didaktik” handler om.

Projektformen tager udgangspunkt i principperne for aktionslæring, hvor der arbejdes dynamisk med planlægning, afprøvning, sparring, justering, genafprøvning og evaluering. Konkret varetages udviklingsarbejdet af en aktørgruppe bestående af undervisere og projektkoordinator i tæt samarbejde med forsker Louise Tranekjær fra Roskilde Universitet. Aktørgruppen afprøver, evaluerer og justerer læringsaktiviteterne med deres kursister i hverdagen, hvorefter resultater videreformidles til en udvidet undervisergruppe.

Vi forventer, at dette udviklings- og videreformidlingsarbejde vil resultere i etablering af en ”best practice” i vores samlede undervisergruppe og generelt inspirere og bidrage til at øge forståelsen for digital didaktik og IT literacy indenfor undervisningen i dansk som andetsprog for voksne.

1121 1682 Sprogcenter Midt